مکانیزم نگهدارنده و رهایش چاقوی حرارتی ثبت اختراع شد

خبر داخلی
 مکانیزم نگهدارنده و رهایش چاقوی حرارتی ثبت اختراع شد
1398/07/29
17:53:36