بازديد معاون وزير و رئيس سازمان فضایی ایران از پروژه ناهيد ٢

خبر داخلی
بازديد معاون وزير و رئيس سازمان فضایی ایران از پروژه ناهيد ٢
1398/10/17
13:06:16