شورای پژوهشگاه فضایی ایران به ریاست دکتر صمیمی تشکیل شد

خبر داخلی
شورای پژوهشگاه فضایی ایران به ریاست دکتر صمیمی تشکیل شد
1399/04/03
20:46:13