سیستم تعیین وضعیت تصویری میز سه درجه آزادی پژوهشگاه فضایی ایران به بهره برداری رسید

خبر داخلی
سیستم تعیین وضعیت تصویری میز سه درجه آزادی پژوهشگاه فضایی ایران به بهره برداری رسید
1397/12/13
18:09:09