سامانه رادیوتلسکوپ قابلیت چشمگیری برای پژوهش‌های دانشجویان حوزه نجوم رادیویی دارد

خبر داخلی
سامانه رادیوتلسکوپ قابلیت چشمگیری برای پژوهش‌های دانشجویان حوزه نجوم رادیویی دارد
1397/12/18
13:32:20