رئیس پژوهشگاه فضایی ایران خبر داد: تجاری‌سازی سرریز فناوری بسته‌باتری لیتیوم یون فضایی در صنعت

خبر داخلی
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران خبر داد: تجاری‌سازی سرریز فناوری بسته‌باتری لیتیوم یون فضایی در صنعت
1399/03/26
17:30:22