رهبر انقلاب سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند

خبر دولت
رهبر انقلاب سال ۱۳۹۹ را سال «جهش تولید» نامگذاری کردند
1399/01/01
07:53:53