دکتر صمیمی: بالن مخابراتی الگوی موفقی از تعامل پژوهشگاه فضایی ایران با شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی است

خبر داخلی
دکتر صمیمی: بالن مخابراتی الگوی موفقی از تعامل پژوهشگاه فضایی ایران با شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی است
1397/08/06
08:25:38