دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران قابلیت تجاری سازی دارند و در این جهت باید برنامه‌ریزی و تلاش شود

خبر داخلی
دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران قابلیت تجاری سازی دارند و در این جهت باید برنامه‌ریزی و تلاش شود
1398/02/04
18:14:51