در کارگاه آموزشی نجوم و تلسکوپ رادیویی مطرح شد: رادیو تلسکوپ‌ها ابزاری کارآمد برای مطالعه کیهان اولیه و ساختار عالم هستند

خبر داخلی
در کارگاه آموزشی نجوم و تلسکوپ رادیویی مطرح شد: رادیو تلسکوپ‌ها ابزاری کارآمد برای مطالعه کیهان اولیه و ساختار عالم هستند
1398/02/23
13:49:05