در پژوهشگاه فضایی ایران انجام شد: ساخت مخازن پر فشار بدون درز با روش فلوفرمینگ

خبر داخلی
در پژوهشگاه فضایی ایران انجام شد: ساخت مخازن پر فشار بدون درز با روش فلوفرمینگ
1399/03/21
08:46:42