در مرکز آزمون و یکپارچه سازی پژوهشگاه فضایی ایران صورت گرفت؛ انجام موفق آزمون‌های سامانه انتقال مداری

خبر داخلی
در مرکز آزمون و یکپارچه سازی پژوهشگاه فضایی ایران صورت گرفت؛ انجام موفق آزمون‌های سامانه انتقال مداری
1398/03/07
09:21:03