دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: تجسم واقعی شعار ما می‌توانیم در زون فضایی ربع رشیدی

خبر داخلی
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: تجسم واقعی شعار ما می‌توانیم در زون فضایی ربع رشیدی
1398/08/15
21:37:20