حضور فعال پژوهشگاه فضایی ایران با ارائه ٤٣ مقاله در نخستین همایش ملی فناوری فضایی و کاربردهای آن

خبر داخلی
حضور فعال پژوهشگاه فضایی ایران با ارائه ٤٣ مقاله در نخستین همایش ملی فناوری فضایی و کاربردهای آن
1397/11/09
16:46:04