توسعه دولت الکترونیک و الکترونیکی شدن فرآیندها در پژوهشگاه فضایی باید سرعت بگیرد

خبر داخلی
توسعه دولت الکترونیک و الکترونیکی شدن فرآیندها در پژوهشگاه فضایی باید سرعت بگیرد
1397/09/05
17:05:19