برگزاری نخستین زون نوآوری و فناوری فضایی در هفتمین نمایشگاه رینوتکس

خبر داخلی
برگزاری نخستین زون نوآوری و فناوری فضایی در هفتمین نمایشگاه رینوتکس
1398/08/12
13:40:37