برگزاری دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران

خبر داخلی
برگزاری دومین رویداد تخصصی زنان در صنعت فضایی ایران
1399/11/25
09:08:17