برگزاری دوره آموزشی مدیریت تغییر و تحول در پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
برگزاری دوره آموزشی مدیریت تغییر و تحول در پژوهشگاه فضایی ایران
1399/03/27
13:52:20