بازدید معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
بازدید معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه پژوهشگاه فضایی ایران
1397/07/11
15:23:10