بازدید مدیر کل زیر ساخت استان ایلام از بالن مخابراتی پژوهشگاه فضایی ایران در مرز مهران

خبر داخلی
بازدید مدیر کل زیر ساخت استان ایلام از بالن مخابراتی پژوهشگاه فضایی ایران در مرز مهران
1397/08/01
17:50:58