بازدید رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی

خبر داخلی
بازدید رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی
1399/12/04
11:17:09