بازدید دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی از غرفه پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
بازدید دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی از غرفه پژوهشگاه فضایی ایران
1398/09/26
18:37:00