بازدید دبیر شورای عالی امنیت ملی از دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران در نمایشگاه جانبی همایش ملی فناوری فضایی

خبر داخلی
بازدید دبیر شورای عالی امنیت ملی از دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران در نمایشگاه جانبی همایش ملی فناوری فضایی
1397/11/09
16:41:56