بازدید دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از دستاوردهای پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
بازدید دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از دستاوردهای پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران
1398/03/08
16:41:00