رئیس پژوهشکده رانشگرهای فضایی پیشنهاد داد: ایجاد و مدیریت نخستین زون فناوری فضایی در نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی

خبر داخلی
رئیس پژوهشکده رانشگرهای فضایی پیشنهاد داد: ایجاد و مدیریت نخستین زون فناوری فضایی در نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی
1398/04/04
16:27:08