انجام موفق آزمون کارکردی ماهواره پارس ۱

خبر داخلی
انجام موفق آزمون کارکردی ماهواره پارس ۱
1399/06/15
16:02:11