انتصاب سردبیر و اعضای هیأت تحریریه دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی پژوهشگاه فضایی ایران

خبر داخلی
انتصاب سردبیر و اعضای هیأت تحریریه دوفصلنامه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی پژوهشگاه فضایی ایران
1399/11/06
11:31:32