پژوهشگاه فضایی ایران آماده به اشتراک گذاری تجربیات در حوزه کشاورزی هوشمند با دانشگاه است

خبر داخلی
پژوهشگاه فضایی ایران آماده به اشتراک گذاری تجربیات در حوزه کشاورزی هوشمند با دانشگاه است
1398/04/12
15:31:02