اعضای هیات علمی باید نقش موثرتری در تعریف و اجرای پروژه‌های کلیدی پژوهشگاه فضایی داشته باشند

خبر داخلی
اعضای هیات علمی باید نقش موثرتری در تعریف و اجرای پروژه‌های کلیدی پژوهشگاه فضایی داشته باشند
1397/06/11
16:56:22