استفاده دانشجویان دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سامانه رادیوتلسکوپ مرکز تحقیقات فضایی برای رصد اجرام کیهانی در طول موج رادیویی

خبر داخلی
استفاده دانشجویان دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سامانه رادیوتلسکوپ مرکز تحقیقات فضایی برای رصد اجرام کیهانی در طول موج رادیویی
1398/02/19
20:03:47