از سوی شورای گسترش آموزش عالی؛ پژوهشگاه فضایی ایران موافقت قطعی گرفت

خبر داخلی
از سوی شورای گسترش آموزش عالی؛ پژوهشگاه فضایی ایران موافقت قطعی گرفت
1399/04/04
13:23:01