آزمون طول عمر پانل خورشیدی ساخت پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان با موفقیت انجام شد

خبر داخلی
آزمون طول عمر پانل خورشیدی ساخت پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان با موفقیت انجام شد
1397/12/11
11:51:49