ارزیابی قابلیت‌های بالن مخابراتی در شرایط بحران در مرز مهران

خبر داخلی
ارزیابی قابلیت‌های بالن مخابراتی در شرایط بحران در مرز مهران
1397/08/09
13:47:36