اجرای پایلوت سطح زیر کشت محصول با کمک فناوری سنجش از دور

خبر داخلی
اجرای پایلوت سطح زیر کشت محصول با کمک فناوری سنجش از دور
1397/10/17
16:14:44