گزارش تصویری بازدید وزیر ارتباطات و نیرو از دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران

خبر
گزارش تصویری بازدید وزیر ارتباطات و نیرو از دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران
1397/10/10
14:32:13