گزارش تصویری بازدید رییس جهاد کشاورزی استان از پژوهشکده رانشگرهای فضایی

خبر
گزارش تصویری بازدید رییس جهاد کشاورزی استان از پژوهشکده رانشگرهای فضایی
1399/11/26
21:17:32
گزارش تصویری بازدید رییس جهاد کشاورزی استان از پژوهشکده رانشگرهای فضایی