گزارش تصویری بازدید دکتر صمیمی از بالن مخابراتی اربعین در مرز مهران

خبر
گزارش تصویری بازدید دکتر صمیمی از بالن مخابراتی اربعین در مرز مهران
1397/08/07
12:12:02
 دکتر صمیمی در بازدید از بالن مخابراتی اربعین در مرز مهران: بالن مخابراتی الگوی موفقی از تعامل سازنده پژوهشگاه فضایی ایران، شرکت های دانش بنیان و اپراتورهای بخش خصوصی است.