تجدید میثاق با شهدای وزارت ارتباطات با حضور کارکنان پژوهشگاه فضایی ایران

خبر
تجدید میثاق با شهدای وزارت ارتباطات با حضور کارکنان پژوهشگاه فضایی ایران
1397/06/03
12:00:34