بازدید مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پژوهشگاه فضایی ایران

خبر
بازدید مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پژوهشگاه فضایی ایران
1397/06/02
10:22:35