قطع ارتباط آژانس فضایی هند با ماهواره مخابراتی تازه پرتاب شده

خبر بین الملل
قطع ارتباط آژانس فضایی هند با ماهواره مخابراتی تازه پرتاب شده
1397/01/12
10:56:34