رویترز: تیم فضایی روسی – آمریکایی به ایستگاه فضایی بین المللی رسید

خبر بین الملل
رویترز: تیم فضایی روسی – آمریکایی به ایستگاه فضایی بین المللی رسید
1396/01/31
22:41:16