حضور نمایندگان پژوهشگاه فضایی ایران در جلسه مرور پایانی پروژه "مدل‌سازی یونوسفر بر اساس مطالعه انتشار امواج رادیویی و فعالیت‌های خورشیدی"

خبر بین الملل
حضور نمایندگان پژوهشگاه فضایی ایران در جلسه مرور پایانی پروژه
1397/09/13
14:10:24