اولین فضاپیمای باری چین در آزمایشگاه فضایی این کشور پهلو گرفت

خبر بین الملل
اولین فضاپیمای باری چین در آزمایشگاه فضایی این کشور پهلو گرفت
1396/02/03
22:46:18