پژوهشکده مکانیک

پژوهشکده مکانیک
آدرس:شیراز، بلوار سرداران شهید، خیابان فال اسیری غربی، پژوهشکده مکانیک، صندوق پستی: ۴۱۴ - ۷۱۵۵۵
نمابر:07137203240