پژوهشکده سامانه های ماهواره

پژوهشکده سامانه های ماهواره
آدرس:تهران،خیابان سعادت آباد، خیابان شهیدهادی میرحسینی (چهاردهم)، شماره ۷۴ ، کد پستی: ۱۹۹۷۹۹۴۳۱۳
نمابر:۲۲۰۹۳۴۴۱