محورهای کاری

رئوس محورهای کاری پژوهشگاه فضایی ایران در این بخش معرفی شده اند. اساتید، متخصصین، پژوهشگران و صنعتگرانی که تمایل به مشارکت در این محورهای کاری دارند، می‌توانند پیشنهادیه‌های خود شامل توصیف فنی و برآورد زمان و هزینه را به همراه رزومه کاری، به رایانامه proposal.dmda@isrc.ac.ir ارسال نمایند.