محورهای کاری

راهنمای ارائه ایده و طرح:
اساتید، متخصصین، صاحبان صنایع و دانشجویان ارجمند می‌توانند با در نظر داشتن محورهای کاری پژوهشگاه فضایی ایران، ایده‌ها و طرح‌های ارزشمند خود را که حاوی راهکارهایی نوین در جهت رفع نیازمندی‌های علمی و فنی پژوهشگاه است، تدوین نموده و ضمن تکمیل و ضمیمه نمودن فرم معرفی ایده و طرح، به رایانامه proposal.dmda@isrc.ac.ir ارسال نمایند. پیشنهاددهندگان، پس از ارزیابی پیشنهادیه‌های واصله، به نحو متناسب، مورد قدردانی قرار خواهند گرفت. اعطای گواهینامه، اهداء جایزه نقدی، کمک به ثبت ملی و بین‌المللی و تامین اعتبار و دراختیار قراردادن زیرساخت‌های پژوهشگاه جهت پیاده‌سازی، ازجمله روش‌های قدردانی پیشنهاددهندگان خواهد بود.

راهنمای ارائه پیشنهاد پروژه:
اساتید، متخصصین، صاحبان صنایع و دانشجویان ارجمند می‌توانند با در نظر داشتن محورهای کاری پژوهشگاه فضایی ایران، پیشنهادیه‌های ارزشمند خود را که حاوی راهکارهایی نوین در جهت رفع نیازمندی‌های علمی و فنی پژوهشگاه است، تدوین نموده و ضمن تکمیل و ضمیمه نمودن فرم معرفی پیشنهاد پروژه، به رایانامه proposal.dmda@isrc.ac.ir ارسال نمایند. درمورد پیشنهاداتی که جامع و مفید ارزیابی شوند، درصورت تامین منابع مالی لازم، پیاده‌سازی و اجرا طی قرارداد رسمی به پیشنهاددهنده واگذار خواهد شد.