طراحی و ساخت آشکارساز قابل حمل مواد منفجره با روش تحرک یونیIMS

طراحی و ساخت آشکارساز قابل حمل مواد منفجره با روش تحرک یونیIMS
نوع: