طراحی و ساخت پل سریع النصب ۲۰ و ۲۴ و ۳۲ متری

طراحی و ساخت پل سریع النصب ۲۰ و ۲۴ و ۳۲ متری
کد: PRD-TAB-THR-008
نوع: فناوری