تولید مواد اولیه ،اجزا و بسته باتری

تولید مواد اولیه ،اجزا و بسته باتری
کد: PRD-SHZ-MEC-001
نوع: فناوری