آموزش

تقویم دوهفته‌ای مدیریت آموزش

تقویم دوهفته‌ای مدیریت آموزش

تقویم دوهفته‌ای مدیریت آموزش

برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی برای مدیران جوان

برگزاری دوره آموزشی تفکر سیستمی برای مدیران جوان

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، دوره آموزشی تفکر سیستمی برای مدیران جوان در این پژوهشگاه در دست برگزاری است.